Inspirerende excursie naar NP Meinweg

May 2, 2023

PresentatieMet een ruimhartige ontvangst in het golfrestaurant De Herkenbosche, gelegen te midden van de mooi ingerichte golfbaan, werden de leden van de coöperatie verrast op een uitgebreide lunch. Veel gelegenheid tot kennismaken was er met allerlei betrokkenen uit NP Meinweg, NP Maasduinen, met kwartiermakers, rentmeesters, agrariërs, wethouder Roermond en ecologische specialisten die het gebied tot in het naadje kennen.

De informatie stroom van al deze kennishouders was enorm, Rentmeester van Soest die al jaren een stuk van de particuliere Meinweg beheert, gaf een uitgebreide kenschets van de Meinweg, geschiedenis, filosofie en continuïteit van beheer, financieringskwesties en activiteiten. Ook de grote uitdagingen kwamen aan bod, zoals communicatiestrategie, verbinding stad-land, grensoverschrijding en inzet vrijwilligers. Dit gaf voor de coöperatie goed inzicht in een langjarige aanpak met een rentmeesterkantoor met een deskundige raad van advies.

Het veel jongere gebiedsinitiatief van Roermond-Oost, waarbij belang van lokaal bottum up benadering werd besproken, gebruik van LESA, de landschap ecologische systeemanalyse en ook vraag en aanbod van gronden de revue passeerden, als onderdeel van een brede activiteitenagenda. Inspirerend voor aanpak binnen de coöperatie.

In de discussie werd belang van een grotere ruimtelijke samenhang van NP’s en lokale gebiedswaarden, ook grensoverschrijdend aangetikt.

Jan Oosterman, kwartiermaker Meinweg gaf een prachtig beeld van de hobbels waar een transitieproces Nationale Parken tegenaan loopt en de noodzaak van een ruime visie op de toekomst bijvoorbeeld over een aaneengesloten groot areaal van 1800 ha naar 17.000 ha. Goed verbonden met de bij het gebied betrokken mensen van allerlei slag, goed gefundeerde visie, structurele financiering, goede organisatiestructuur, richten op beleving door recreant en blijven vertellen van een goed verhaal met brede communicatie zijn succesfactoren. De discussie gaf veel input met kennishouders die de lange lijn van strategieën, plannen en belangrijke denklijnen uit het verleden inbrachten.

Rik van Meel, kwartiermaker Maasduinen gaf kort aan dat heel veel goede onderbouwing beschikbaar is als visiekaart, ambitiedocumenten en goed kaartmateriaal, die helpen om transitie naar regionaal park Maasduinen vorm te geven. Het rapport BIO-Plan Maasduinen is goede basis nieuwe planvorming.

IMG_7929De excursie met de 3 busjes Geluksexpress door de Meinweg was een kort rondje door het gedeelte van particulier eigendom, met een geëngageerd verhaal van de rentmeester over de werkpraktijk van schapenbeheer onder de rook van Rockwool, over inzet vrijwilligers en bereikte resultaten beheer. Jan Hermans liet de Liggende Vleugeltjesbloem zien als doelsoort die nog aanwezig is.

De excursie liet goed de spagaat zien waarin zorgvuldig willen beheren van hoge biodiversiteitswaarden aan de randen van een NP, botst met de dominante schadelijke milieu-invloeden en verdroging. Ook liet het zien aan de coöperatie hoe belangrijk lobby en communicatie is voor langjarige financiële veiligheid.

Madeleine van Mansfeld

IMG_7927

Nieuwsarchief

Oproep: help met PR

Nov 1, 2020

Oproep: Ben jij trots op onze coöperatie en Maasduinen? Help ons met PR! 

Nou, wij wel! We hebben namelijk sinds onze oprichting voortdurend mooie projecten weten te realiseren. Zo mogen we bijvoorbeeld gigantisch trots zijn op het grootschalige herintroduceren van de jeneverbes in de Maasduinen. En het project “Landschap en jij” (dat nog loopt) is ook een schitterend project. Ook de komende jaren gaan we nog veel mooie dingen doen met behulp van de landelijke subsidieregeling voor de Nationale Parken. Als bestuur denken we dat het goed zou zijn als er iemand is die het leuk vindt om regelmatig dat soort mooie dingen te verkondigen. PR dus, “public relations”. Je kan het zo groot of zo klein maken als je wil, maar af en toe een klein stukje schrijven voor onze website, en nu en dan eens lokale of regionale journalisten porren zou heel mooi zijn.

Kortom: heb jij zin om ons te helpen, laat het even horen: neem contact op met het bestuur. (Zelfs als je het nog niet zeker weet…) Alvast enorm bedankt!

'Runderdag' Excursie

Nov 1, 2020

De ‘Runderdag’-excursie van de Coöperatie particuliere grondeigenaren Maasduinen

Inleiding in de stalOp 24 september om 18:15 uur was het dan eindelijk zover dat na meerdere pogingen van het bestuur van de Coöperatie eerder in het jaar, de ‘Runderdag-excursie van start ging op de boerderij van Ger (Gerrie) Roersch aan de Kapelstraat 69 te Afferden. De Covid-19 epidemie had bij eerdere pogingen roet in het eten gegooid.

De runderen op de heideDe dag was bedoeld om de coöperatie-leden inzicht te geven in het hoe en waarom van de vrij rond lopende Schotse hooglanders in het Nationale Park De Maasduinen. Na een ontvangst met koffie, thee en lekkers in een van de grote schuren gaf, na een inleiding door Gerrie Roersch, boswachter Andy Liebrand eerst een exposée aan de vijftien aanwezigen over het ontstaan van de Maasduinen zoals zij er nu bijliggen. Vervolgens vertrokken we onder zijn leiding voor de excusie. Rechtstreeks vanaf de boerderij wandelde men de natuur in. Daar werden door Andy en Ger niet alleen de nodige wetenswaardigheden verteld ten aanzien van de aanwezige Schotse hooglanders, maar ook kwamen allerlei bijzonderheden van de lokale natuur aan de orde. Het enthousisme van de aanwezigen en de bevlogenheid van Andy en Ger zorgden er voor dat wij in het donker van de nacht onze weg naar Ger’s boerderij moesten terugvinden. Al met al was het een geslaagde en zeer leerzame onderneming voor allen.

Indrukwekkende koeien

Samenvatting bestuursvergadering 6-10-2020

Oct 6, 2020

Het bestuur van de Coöperatie van Particuliere Grondeigenaren vergaderde op 6 oktober jl. (videobellen).

Besproken werden:

  • De deelname van de coöperatie aan het Transitieplan Nationaal Park Maasduinen
  • De mogelijke bestemming van een restant subsidie voor het project “het landschap en jij” voor 1 juli 2021
  • De communicatie vanuit de coöperatie zowel intern (via email en website) als extern (via website en persberichten)
  • Evaluatief de runderdag van 24 september – een succes (zie verslag op de website)
  • De mogelijkheid van nieuwe activiteiten die gezien de verscherpte coronamaatregelen beperkt is

Het bestuur vergadert weer op 17 november as.

Overzicht Limburgse organisaties op het gebied van Natuur en Landschap

Nov 1, 2019

Uitnodiging dialoogsessie Gideonsbos

Sep 19, 2019

Uitnodiging Dialoogsessie Gideonsbos Afferden

Brandpreventie

Mar 20, 2019

Preventie van brand is belangrijk. Op de ALV van 20 maart 2019 heeft Johan Arts van de Bosgroep Zuid Nederland een tweetal presentaties gegeven. Om deze te zien, gebruik onderstaande link.

Brandpreventie Presentatie 200319 Arts

Verslag Huifkartocht noordelijke Maasduinen

Dec 17, 2018

Op zaterdag 17 november vond de huifkar tocht plaats.

Ontzorgt met een koe

Dec 11, 2018

Dremptse veehouder ziet mogelijkheden

Boomfeestdag 2018

Jun 28, 2018

Op woensdag 7 maart 2018 werd in Well de 19de Internationale Boomfeestdag gevierd. Ook onze Coöperatie was van de partij! Samen met Nederlandse en Duitse scholieren uit Bergen en Kleef werd er druk gespit en gegraven. Eerst de vele bundels jonge boompjes uiteen rafelen en dan planten (zie foto).

 

Cookies & Privacy
Terug naar boven