Coöperatie Maasduinen

Welkom

Coöperatie Particuliere Grondeigenaren Maasduinen U.A.

Maar liefst 20% van de grond in Nationaal Park De Maasduinen is in handen van bijna 800 particuliere eigenaren. Hoe zorg je dan voor een goede onderlinge samenwerking? Hoe zorg je samen voor een dynamisch nationaal landschap?

De coöperatie verbindt

De Coöperatie Particuliere Grondeigenaren Maasduinen U.A. verbindt particuliere eigenaren met de visie en kernwaarden van het Nationaal Park, alsmede het beoogd uitbreidingsgebied én de gevestigde instanties zoals Staatsbosbeheer, Stichting Het Limburgs Landschap en gemeenten. Ze jaagt particuliere grondeigenaren aan om bij te dragen aan de verbinding tussen de natuur, de maatschappij en de economie van Nationaal Park De Maasduinen. Samen bouwen alle partners het Nationaal Park zo uit tot een prachtig nationaal natuurgebied.

Nieuws

Bestuursvergadering 1 september 2021 (samenvatting)

Sep 12, 2021
 1. Algemene Leden Vergadering 29 september 2021 (ALV).
  Wouter Helmer gaat een discussie opzetten over gebiedsontwikkelingszaken.
  Agenda punten van de ALV zijn o.a. verslag secretaris, financieel verslag en kascommissie, statutaire bestuurswisselingen, stand contributie en programma 2022.
 2. Bezoek bedrijf Peter Lucassen. Dit gaat op 4 september plaatsvinden.
 3. Het Landschap en Jij. Een dialoogsessie voor de Schandelose Heide staat gepland voor 18 september. Een tweede sessie in de regio Gennep wordt uitgesteld vanwege budgetonzekerheden.
 4. Verdere activiteiten. In het voorjaar 2022 staan een huifkartocht voor het midden van de Maasduinen, een bezoek aan Knoest en een volgende Algemene Ledenvergadering gepland.

Bestuursvergadering 21 juli 2021 (samenvatting)

Sep 11, 2021
 1. De uitnodiging voor deelname aan een enquête over kringlooplandbouw, georganiseerd door Wageningen University, wordt naar de leden doorgestuurd.
 2. Overleg Orgaan. De leden hebben besloten na formele opheffing in 2020 bij elkaar te blijven komen om te voldoen aan de voorschriften voor transitie naar Nationale Parken Nieuwe Stijl. Gewerkt wordt aan een rechtsvorm en statuten.
 3. Beheerdersoverleg Overleg Orgaan. Er zijn 4 vaste deelnemers (SBB, SLL, Gemeenten Bergen/Gennep  en de Coöperatie). Het overleg komt 2 maal per jaar een dag bijeen; ’s ochtends wordt een onderwerp besloten en ’s middags wordt dit op locatie bekeken. Afgesproken is in het najaar een activiteit over bosbrandpreventie en daarna een over stuifzandinrichting te laten plaatsvinden.
 4. Het Landschap en Jij. Besloten wordt de 2 geplande sessies (1 voor Velden en 1 voor Gennep) door te zetten voor implementatie in september.
 5. Algemene Leden Vergadering. Besloten wordt deze op 29 september te houden.
 6. Besloten wordt vanwege het interessante verhaal over bodembeheer en exploitatie, in het najaar een bezoek bedrijf van Peter Lucassen te brengen

Bestuursvergadering 28 april 2021 (samenvatting)

May 16, 2021

Samenvatting verslag bestuursvergadering van de coöperatie van particuliere grondeigenaren in de Maasduinen van 28 april 2021 (online).

 1. Het bestuur heeft, na onderzoek van de mogelijkheden te veranderen van bank, besloten bij Triodosbank te blijven, ondanks de relatief hoge kosten die de bank in rekening brengt.
 2. Het bestuur besluit de algemene ledenvergadering, die gepland was voor woensdag 9 juni as te verplaatsen naar het najaar. Dit omdat het nog steeds onzeker is of de vergadering vanwege de indammingsmaatregelen rond de pandemie, life kan plaatsvinden. Dit heeft de sterke voorkeur van het bestuur. Uitstel is toegestaan (zie artikel 24 van de statuten).
 3. Het overlegorgaan Nationaal Park de Maasduinen functioneert weer (met deelname van de coöperatie). Echter vanwege de provinciale bestuurscrisis, ligt er op provinciaal niveau nog geen besluit over het ter beschikking stellen van de provinciale gelden. Dit besluit is nodig om de projecten die geaccepteerd zijn voor het transitieplan (waaronder dat van de particulieren) uit te voeren.
 4. Ook vanwege de bestuurscrisis en de betrokkenheid van organisaties als IKL en Natuurrijk Limburg hierin, wacht het bestuur met het verder ontwikkelen van samenwerkingsplannen met deze organisaties.
 5. Ongeveer 12 leden hebben op de jeneverbesplantdag (27 maart) plantjes opgehaald bij de heer Maat en deze uitgezet op het eigen terrein. De overgebleven plantjes zullen i.s.m. Staatsbosbeheer worden geplant. Houdt u hiervoor ook onze website in de gaten.
 6. Het initiatief voor verschillende informatieve online bijeenkomsten voor de leden wordt uitgewerkt. U ontvangt hierover z.s.m. nader bericht!

N.B. De A.L.V. van 9 juni gaat niet door! Deze wordt verplaatst naar het najaar.

Cookies & Privacy
Terug naar boven