projecten

Projecten

Wat we realiseren

De Coöperatie Particuliere Grondeigenaren Nationaal Park De Maasduinen heeft diverse projecten ingediend bij Provincie Limburg. Hierbij is een financiële ondersteuning gevraagd. Lees hieronder meer over onze projecten.

Herstel grafheuvel en jachthut Schaafse bos

Op landgoed ‘Schaafse Bos’ bevinden zich twee cultuurhistorische elementen op de plek waar de bekende wandelroute het Pieterpad het Nationaal Park De Maasduinen binnenkomt: een voormalige jachthut en een prehistorische grafheuvel. In het kader van het uitvoeringsprogramma Kwaliteitsimpuls de Maasduinen 2015-2016 waren de twee terreinen vrijgemaakt; maar nu groeien ze weer dicht. Nu is alsnog geld aangevraagd om de terreinen te klepelen, zodat deze blijvend vrij gehouden kunnen worden middels handmatig onderhoud. In totaal gaat het om een oppervlakte van een halve hectare. De Provincie Limburg heeft hiervoor op 20 maart 2017 ontheffing van de plicht tot herbeplanting gegeven omdat het vrijhouden van deze percelen bijdraagt aan de te behalen Natura 2000-instandhoudingsdoelstellingen. De eerder gedane investeringen komen pas goed tot recht als informatieborden en bankjes geplaatst kunnen worden en de grafheuvel goed zichtbaar blijft.

Communicatieplan De Particulieren

Doel van dit project is het vergroten van de betrokkenheid en medeverantwoordelijkheid van burgers en particuliere grondeigenaren bij het Nationaal Park De Maasduinen.
Dit project zal voor de coöperatie in het teken staan van het doorontwikkelen van de visie en het uitvoeren van concrete activiteiten. Deze sporen (visiespoor en doe-spoor) lopen parallel en zijn complementair aan elkaar. Met andere woorden: beide sporen dienen elkaar te versterken. Ook zal actief op zoek worden gegaan naar nieuwe verdienmodellen zodat het beheren, beleven en benutten van natuur minder afhankelijk wordt van de overheid. De centrale vraag blijft: hoe krijgen we (als samenleving) de natuur in een betere en stevigere verbinding met de maatschappij en de economie. Het beantwoorden van die vraag gebeurt vanuit een open mind (lerende samenleving) met de leden van de coöperatie, al dan niet aangevuld met nieuwe actoren en breed maatschappelijk gevormde werkgroepen (communities of practice).

Procesondersteuning Coöperatie Particuliere Grondeigenaren Maasduinen.

De Coöperatie Particuliere Grondeigenaren Maasduinen is in januari 2018 opgericht om particuliere grondeigenaren met elkaar te verbinden. Die verbinding moet leiden tot een gemeenschappelijk programma op het gebied van natuurbeheer- en ontwikkeling. De ambitie is dat de coöperatie in samenspel met de overige institutionele grondeigenaren c.q. beheersorganisaties het Nationaal Park door kan ontwikkelen, in de brede zin van het woord. Het bidbook Grenspark (Maasduinen, Meinweg en Heuvelland) gaf al aan dat het Nationaal Park meer is dan alleen een Natura2000-gebied. De coöperatie wil toegevoegde waarde bieden aan de ‘vermaatschappelijking van de natuur’. Om dit groeiproces vorm te kunnen geven is behoefte aan externe ondersteuning in dit dynamische en soms ook subtiele proces. Deze ondersteuning bestaat met name uit deelname aan de ledenbijeenkomsten, het vergroten van het netwerk, advisering bij projectontwikkeling en trends met betrekking tot vermaatschappelijking van natuur.

Project Schandelose Heide

Het natuur, recreatief en educatieve project Schandelose Heide is gelegen in het uitbreidingsgebied van het Nationale Park de Maasduinen en wordt gerealiseerd in samenwerking met IVN afdeling Maasduinen. Via onderstaande link treft U een uitgebreide beschrijving van het project aan.

Project Schandelose heide

 

Cookies & Privacy
Terug naar boven