Inspirerende excursie naar NP Meinweg

May 2, 2023

PresentatieMet een ruimhartige ontvangst in het golfrestaurant De Herkenbosche, gelegen te midden van de mooi ingerichte golfbaan, werden de leden van de coöperatie verrast op een uitgebreide lunch. Veel gelegenheid tot kennismaken was er met allerlei betrokkenen uit NP Meinweg, NP Maasduinen, met kwartiermakers, rentmeesters, agrariërs, wethouder Roermond en ecologische specialisten die het gebied tot in het naadje kennen.

De informatie stroom van al deze kennishouders was enorm, Rentmeester van Soest die al jaren een stuk van de particuliere Meinweg beheert, gaf een uitgebreide kenschets van de Meinweg, geschiedenis, filosofie en continuïteit van beheer, financieringskwesties en activiteiten. Ook de grote uitdagingen kwamen aan bod, zoals communicatiestrategie, verbinding stad-land, grensoverschrijding en inzet vrijwilligers. Dit gaf voor de coöperatie goed inzicht in een langjarige aanpak met een rentmeesterkantoor met een deskundige raad van advies.

Het veel jongere gebiedsinitiatief van Roermond-Oost, waarbij belang van lokaal bottum up benadering werd besproken, gebruik van LESA, de landschap ecologische systeemanalyse en ook vraag en aanbod van gronden de revue passeerden, als onderdeel van een brede activiteitenagenda. Inspirerend voor aanpak binnen de coöperatie.

In de discussie werd belang van een grotere ruimtelijke samenhang van NP’s en lokale gebiedswaarden, ook grensoverschrijdend aangetikt.

Jan Oosterman, kwartiermaker Meinweg gaf een prachtig beeld van de hobbels waar een transitieproces Nationale Parken tegenaan loopt en de noodzaak van een ruime visie op de toekomst bijvoorbeeld over een aaneengesloten groot areaal van 1800 ha naar 17.000 ha. Goed verbonden met de bij het gebied betrokken mensen van allerlei slag, goed gefundeerde visie, structurele financiering, goede organisatiestructuur, richten op beleving door recreant en blijven vertellen van een goed verhaal met brede communicatie zijn succesfactoren. De discussie gaf veel input met kennishouders die de lange lijn van strategieën, plannen en belangrijke denklijnen uit het verleden inbrachten.

Rik van Meel, kwartiermaker Maasduinen gaf kort aan dat heel veel goede onderbouwing beschikbaar is als visiekaart, ambitiedocumenten en goed kaartmateriaal, die helpen om transitie naar regionaal park Maasduinen vorm te geven. Het rapport BIO-Plan Maasduinen is goede basis nieuwe planvorming.

IMG_7929De excursie met de 3 busjes Geluksexpress door de Meinweg was een kort rondje door het gedeelte van particulier eigendom, met een geëngageerd verhaal van de rentmeester over de werkpraktijk van schapenbeheer onder de rook van Rockwool, over inzet vrijwilligers en bereikte resultaten beheer. Jan Hermans liet de Liggende Vleugeltjesbloem zien als doelsoort die nog aanwezig is.

De excursie liet goed de spagaat zien waarin zorgvuldig willen beheren van hoge biodiversiteitswaarden aan de randen van een NP, botst met de dominante schadelijke milieu-invloeden en verdroging. Ook liet het zien aan de coöperatie hoe belangrijk lobby en communicatie is voor langjarige financiële veiligheid.

Madeleine van Mansfeld

IMG_7927

Nieuwsarchief

Jonge jeneverbessen geplant in de noordelijke Maasduinen

Mar 9, 2022

Jonge plantjes klaar om de grond in te gaanEén van de doelen van onze cooperatie is het herintroduceren van de jeneverbes in de Maasduinen. Daarvoor zijn we al jaren bezig met verschillende partners. De afgelopen jaren hebben we daardoor vele tientallen nieuwe jeneverbesstruiken kunnen aanplanten. Ook afgelopen weekend was het weer zo ver. Samen met Staatsbosbeheer hebben we bij het S-ven (tussen Afferden en Siebengewald) tientallen struiken geplant. Het weer was geweldig! We wensen de jonge jeneverbessen veel succes!

Veel dank gaat uit naar Staatsbosbeheer voor hun enthousiaste medewerking!

Staatsbosbeheer vertelt

Bestuursvergadering 1 september 2021 (samenvatting)

Sep 12, 2021
 1. Algemene Leden Vergadering 29 september 2021 (ALV).
  Wouter Helmer gaat een discussie opzetten over gebiedsontwikkelingszaken.
  Agenda punten van de ALV zijn o.a. verslag secretaris, financieel verslag en kascommissie, statutaire bestuurswisselingen, stand contributie en programma 2022.
 2. Bezoek bedrijf Peter Lucassen. Dit gaat op 4 september plaatsvinden.
 3. Het Landschap en Jij. Een dialoogsessie voor de Schandelose Heide staat gepland voor 18 september. Een tweede sessie in de regio Gennep wordt uitgesteld vanwege budgetonzekerheden.
 4. Verdere activiteiten. In het voorjaar 2022 staan een huifkartocht voor het midden van de Maasduinen, een bezoek aan Knoest en een volgende Algemene Ledenvergadering gepland.

Bestuursvergadering 21 juli 2021 (samenvatting)

Sep 11, 2021
 1. De uitnodiging voor deelname aan een enquête over kringlooplandbouw, georganiseerd door Wageningen University, wordt naar de leden doorgestuurd.
 2. Overleg Orgaan. De leden hebben besloten na formele opheffing in 2020 bij elkaar te blijven komen om te voldoen aan de voorschriften voor transitie naar Nationale Parken Nieuwe Stijl. Gewerkt wordt aan een rechtsvorm en statuten.
 3. Beheerdersoverleg Overleg Orgaan. Er zijn 4 vaste deelnemers (SBB, SLL, Gemeenten Bergen/Gennep  en de Coöperatie). Het overleg komt 2 maal per jaar een dag bijeen; ’s ochtends wordt een onderwerp besloten en ’s middags wordt dit op locatie bekeken. Afgesproken is in het najaar een activiteit over bosbrandpreventie en daarna een over stuifzandinrichting te laten plaatsvinden.
 4. Het Landschap en Jij. Besloten wordt de 2 geplande sessies (1 voor Velden en 1 voor Gennep) door te zetten voor implementatie in september.
 5. Algemene Leden Vergadering. Besloten wordt deze op 29 september te houden.
 6. Besloten wordt vanwege het interessante verhaal over bodembeheer en exploitatie, in het najaar een bezoek bedrijf van Peter Lucassen te brengen

Bestuursvergadering 28 april 2021 (samenvatting)

May 16, 2021

Samenvatting verslag bestuursvergadering van de coöperatie van particuliere grondeigenaren in de Maasduinen van 28 april 2021 (online).

 1. Het bestuur heeft, na onderzoek van de mogelijkheden te veranderen van bank, besloten bij Triodosbank te blijven, ondanks de relatief hoge kosten die de bank in rekening brengt.
 2. Het bestuur besluit de algemene ledenvergadering, die gepland was voor woensdag 9 juni as te verplaatsen naar het najaar. Dit omdat het nog steeds onzeker is of de vergadering vanwege de indammingsmaatregelen rond de pandemie, life kan plaatsvinden. Dit heeft de sterke voorkeur van het bestuur. Uitstel is toegestaan (zie artikel 24 van de statuten).
 3. Het overlegorgaan Nationaal Park de Maasduinen functioneert weer (met deelname van de coöperatie). Echter vanwege de provinciale bestuurscrisis, ligt er op provinciaal niveau nog geen besluit over het ter beschikking stellen van de provinciale gelden. Dit besluit is nodig om de projecten die geaccepteerd zijn voor het transitieplan (waaronder dat van de particulieren) uit te voeren.
 4. Ook vanwege de bestuurscrisis en de betrokkenheid van organisaties als IKL en Natuurrijk Limburg hierin, wacht het bestuur met het verder ontwikkelen van samenwerkingsplannen met deze organisaties.
 5. Ongeveer 12 leden hebben op de jeneverbesplantdag (27 maart) plantjes opgehaald bij de heer Maat en deze uitgezet op het eigen terrein. De overgebleven plantjes zullen i.s.m. Staatsbosbeheer worden geplant. Houdt u hiervoor ook onze website in de gaten.
 6. Het initiatief voor verschillende informatieve online bijeenkomsten voor de leden wordt uitgewerkt. U ontvangt hierover z.s.m. nader bericht!

N.B. De A.L.V. van 9 juni gaat niet door! Deze wordt verplaatst naar het najaar.

Bestuursvergadering 17 maart 2021 (samenvatting)

Mar 31, 2021

Samenvatting vergadering bestuur Particuliere Grondeigenaren Maasduinen dd. 17 maart 2021 (online)

 1. Het bestuur is blij met de toezegging tot samenwerking met de particulieren door IVN-afdeling Maas en Niers.
 2. Het bestuur besluit de geplande gezamenlijke jeneverbes-plantdag van 27 maart om te zetten in het individueel afhalen en planten van jeneverbesstruiken door de particulieren. Het overschot van de plantjes zal worden geschonken aan Staatsbosbeheer voor uitzetting in de Maasduinen (via Binnenwerk).
 3. Het bestuur constateert dat de door de coöperatie ingediende projecten die de informatie en participatie van bewoners moeten bevorderen zijn opgenomen in het BIO-plan Maasduinen en in het Transitieplan Nationaal Park Maasduinen. Het bestuur zal blijven participeren in het Overlegorgaan m.b.t. dit laatste plan (waarin ook het BIO-plan is opgenomen).
 4. De penningmeester zal de volgende besluiten uit de ALV van oktober 2020 (na enig uitzoekwerk) nu gaan effectueren: het instellen van een kascontrolecommissie voor controle van de jaarrekening 2020 en het overstappen van Triodosbank naar ASN-bank (i.v.m. geringere kosten).
 5. Vanwege de nog steeds geldende belemmeringen om fysiek bij elkaar te komen, onderzoekt het bestuur de mogelijkheid van een serie online informatieve bijeenkomsten voor de leden.

Jeneverbesplantdag Corona-stijl

Mar 30, 2021

Op zaterdag 27 maart werden circa 175 opgekweekte jeneverbesplantjes uitgereikt aan jeneverbes-‘liefhebbers’ onder de coöperatie-leden. De plantjes zijn bestemd voor de diverse privé-terreinen van de coöperatieve grondeigenaren in de Maasduinen. In de hoop op een gezamenlijke plantdag worden de overgebleven plantjes ten behoeve van hetzelfde natuurpark geschonken aan Staats Bosbeheer.

Uitreiking van de jeneverbesplantjes

Bestuursvergadering 2 februari 2021 (samenvatting)

Feb 16, 2021

Samenvatting verslag bestuursvergadering coöperatie van particuliere grondeigenaren dd. 2 februari 2021 via videobellen:

Het bestuur besprak het concept financieel jaarverslag 2020, met o.a. het overstappen van bank en het instellen van een kascontrolecommissie (zoals toegezegd in de ALV).

Het bestuur bereidt de bijeenkomst van de klankbordgroep BIO-plan Maasduinen voor; hiervoor heeft de coöperatie, samen met IVN-Limburg een projectplan ingediend, gericht op het bevorderen van participatie van bewoners en ondernemers aan de transitieplannen van het Nationaal Park.

Het bestuur besluit contact te zoeken met de IVN-afdeling in het Noordelijk Maasduinengebied; dit is IVN Maas-en-Niers.

We stellen de gezamenlijke jeneverbes-plantdag vast voor zaterdag 27 maart vanaf 9.30. De plantdag kan alleen doorgaan wanneer de coronamaatregelen die dan gelden, het toelaten. Wanneer we niet gezamenlijk kunnen planten, kunnen leden wel een aanvraag doe voor het planten van jeneverbes op hun eigen terrein. We verwachten na 2 maart meer duidelijkheid te hebben.

De datum van de Algemene Ledenvergadering wordt vastgesteld op woensdag 9 juni vanaf 20.00 uur; deze keer weer in Noord.

Bestuursvergadering 22 december 2020 (samenvatting)

Jan 16, 2021
 1. Hans Pijls informeert het bestuur over het Regioplan voor een gezonder landschap (Noord-Limburg) waarna discussie plaatsvindt over de rol van de coöperatie en haar leden bij het realiseren van dit plan. Wordt vervolgd.
 2. Marij Bontemps brengt verslag uit van de klankbordgroep BIO-plan Maasduinen. Het bestuur overweegt i.s.m. IVN-Limburg een projectplan in te dienen.
 3. De subsidie-aanvraag voor het transitieplan Nationaal Park Maasduinen is goedgekeurd, met dien verstande dat wegens over-intekening er 25% op de subsidie is gekort.
 4. Wij discussiëren over een aardige presentatie voor de voorjaars-ALV (in principe eind maart).

Deze dokter schrijft natuur voor aan zijn patiënten

Dec 7, 2020

In ons gebied, in het dorpje Afferden, woont huisarts Hans Peter Jung. Hij is mede-oprichter van onze coöperatie, en we dragen zijn gedachtengoed een warm hart toe. Luister hier naar een interview met hem door het programma "Vroege Vogels", over gezondheidseffecten van natuur.

Bestuursvergadering 17 november 2020

Nov 28, 2020

Samenvatting bestuursvergadering Coöperatie van Particuliere Grondeigenaren, gehouden op 17 november 2020.

Het bestuur besloot in te gaan op het verzoek tot samenwerking van ‘Natuurrijk Limburg’, een suborganisatie van de LLTB.

Het bestuur verdiepte zich in de veelheid van projecten op het gebied van ‘natuur en gezondheid’ die opgezet zijn door huisarts Hans Peter Jung uit Afferden en in de rol die de coöperatie kan spelen bij het realiseren van deze zinvolle projecten.

Verder overlegde het bestuur over mogelijke activiteiten wanneer de maatregelen vanwege de covid-19 pandemie deze weer toelaten en over de kwaliteiten waaraan een PR-functionaris moet voldoen. Alle leden zullen begrijpen dat het nodig is meer bekendheid te geven aan de coöperatie. Hoe meer bekendheid hoe groter de rol die de particuliere grondeigenaren kunnen spelen in de Maasduinen.

De volgende bestuursvergadering vindt plaats op 22 december a.s.

Cookies & Privacy
Terug naar boven