Persbericht – Bosrevitalisering in de Maasduinen

Oct 17, 2023

Persbericht

Vanaf oktober 2023 voert Bosgroep Zuid Nederland in samenwerking met Staatsbosbeheer voor verschillende boseigenaren werkzaamheden uit in de Maasduinen, nabij Afferden. De werkzaamheden zijn gericht op het verbinden van terreinen en het verbeteren van groeiomstandigheden van bestaande en nieuwe bomen en struiken in het gebied. Zo wordt de weerbaarheid van het bos versterkt en de belevingswaarde en diversiteit voor bezoekers van het gebied verhoogd.

Om de vaak door naaldbomen gedomineerde bossen in de Maasduinen voor de toekomst beter bestand te maken tegen weersextremen worden reeds aanwezige en nieuw aan te planten boom- en struiksoorten op verschillende manieren geholpen. Om geschikte locaties te krijgen om bestaande onder-begroeiing de kans tot uitgroeien te geven en nieuwe aanplant te laten slagen, worden er op plekken één of een aantal bomen gekapt. Hierdoor ontstaat net genoeg licht om de gewenste boom de kans te geven het kronendak te bereiken of zodat de struiklaag van het bos zich beter kan ontwikkelen. Dit is goed voor de soortenrijkdom, de gezondheid van het bos en zorgt er tevens voor dat het bos er aantrekkelijker uit komt te zien. Ook worden bestaande open plekken verbonden door open bos met gelaagde, afwisselende bosrand. Hierdoor wordt er leefgebied voor een tal van vogels, zoogdieren en reptielen geschikt gemaakt.

De werkzaamheden zijn gericht op het behoud en vergroten van de natuurwaarden van het bos en omgeving. De bomen en struiken die overblijven krijgen door de ingreep meer ruimte. Hierdoor gaan deze beter groeien en worden ze stabieler en vitaler. Ook wordt de ontwikkeling gestuurd in de richting van een bos waar verschillende lagen en leeftijden van verschillende bomen en struiken elkaar afwisselen. Zo ontstaat op een gering oppervlak zo veel mogelijk diversiteit.

Verder wordt er een verbinding ontwikkeld tussen de Cockse heide – Duivelskuil, die de Bosgroep, particuliere eigenaren, Gemeente Bergen en Staatsbosbeheer komend jaar gaan uitvoeren in het Noordelijke deel van de Maasduinen. Doel van deze verbinding is de kwaliteit van natuur in deze heideterreinen en het tussenliggende gebied te verbeteren waarvan flora en fauna profiteren.

Naast behoud en versterking van ecologische- en natuurwaarden wordt het gebied aantrekkelijker voor bezoekers. Er zal er een grotere variatie ontstaan tussen lichte (open) en donkere (gesloten) plekken. Markante bomen worden vrij gezet waardoor ze meer in het oog springen. Ook worden onveilige of dode bomen langs paden geveld. De uitvoering is zo voorbereid dat dieren en planten zo min mogelijk last ondervinden van het werk. Zo worden bijvoorbeeld nesten en holen van dieren ontzien, expres bepaalde locaties gemeden en worden liggende dode bomen met rust gelaten.

Nieuwsarchief

Oproep: help met PR

Nov 1, 2020

Oproep: Ben jij trots op onze coöperatie en Maasduinen? Help ons met PR! 

Nou, wij wel! We hebben namelijk sinds onze oprichting voortdurend mooie projecten weten te realiseren. Zo mogen we bijvoorbeeld gigantisch trots zijn op het grootschalige herintroduceren van de jeneverbes in de Maasduinen. En het project “Landschap en jij” (dat nog loopt) is ook een schitterend project. Ook de komende jaren gaan we nog veel mooie dingen doen met behulp van de landelijke subsidieregeling voor de Nationale Parken. Als bestuur denken we dat het goed zou zijn als er iemand is die het leuk vindt om regelmatig dat soort mooie dingen te verkondigen. PR dus, “public relations”. Je kan het zo groot of zo klein maken als je wil, maar af en toe een klein stukje schrijven voor onze website, en nu en dan eens lokale of regionale journalisten porren zou heel mooi zijn.

Kortom: heb jij zin om ons te helpen, laat het even horen: neem contact op met het bestuur. (Zelfs als je het nog niet zeker weet…) Alvast enorm bedankt!

'Runderdag' Excursie

Nov 1, 2020

De ‘Runderdag’-excursie van de Coöperatie particuliere grondeigenaren Maasduinen

Inleiding in de stalOp 24 september om 18:15 uur was het dan eindelijk zover dat na meerdere pogingen van het bestuur van de Coöperatie eerder in het jaar, de ‘Runderdag-excursie van start ging op de boerderij van Ger (Gerrie) Roersch aan de Kapelstraat 69 te Afferden. De Covid-19 epidemie had bij eerdere pogingen roet in het eten gegooid.

De runderen op de heideDe dag was bedoeld om de coöperatie-leden inzicht te geven in het hoe en waarom van de vrij rond lopende Schotse hooglanders in het Nationale Park De Maasduinen. Na een ontvangst met koffie, thee en lekkers in een van de grote schuren gaf, na een inleiding door Gerrie Roersch, boswachter Andy Liebrand eerst een exposée aan de vijftien aanwezigen over het ontstaan van de Maasduinen zoals zij er nu bijliggen. Vervolgens vertrokken we onder zijn leiding voor de excusie. Rechtstreeks vanaf de boerderij wandelde men de natuur in. Daar werden door Andy en Ger niet alleen de nodige wetenswaardigheden verteld ten aanzien van de aanwezige Schotse hooglanders, maar ook kwamen allerlei bijzonderheden van de lokale natuur aan de orde. Het enthousisme van de aanwezigen en de bevlogenheid van Andy en Ger zorgden er voor dat wij in het donker van de nacht onze weg naar Ger’s boerderij moesten terugvinden. Al met al was het een geslaagde en zeer leerzame onderneming voor allen.

Indrukwekkende koeien

Samenvatting bestuursvergadering 6-10-2020

Oct 6, 2020

Het bestuur van de Coöperatie van Particuliere Grondeigenaren vergaderde op 6 oktober jl. (videobellen).

Besproken werden:

  • De deelname van de coöperatie aan het Transitieplan Nationaal Park Maasduinen
  • De mogelijke bestemming van een restant subsidie voor het project “het landschap en jij” voor 1 juli 2021
  • De communicatie vanuit de coöperatie zowel intern (via email en website) als extern (via website en persberichten)
  • Evaluatief de runderdag van 24 september – een succes (zie verslag op de website)
  • De mogelijkheid van nieuwe activiteiten die gezien de verscherpte coronamaatregelen beperkt is

Het bestuur vergadert weer op 17 november as.

Overzicht Limburgse organisaties op het gebied van Natuur en Landschap

Nov 1, 2019

Uitnodiging dialoogsessie Gideonsbos

Sep 19, 2019

Uitnodiging Dialoogsessie Gideonsbos Afferden

Brandpreventie

Mar 20, 2019

Preventie van brand is belangrijk. Op de ALV van 20 maart 2019 heeft Johan Arts van de Bosgroep Zuid Nederland een tweetal presentaties gegeven. Om deze te zien, gebruik onderstaande link.

Brandpreventie Presentatie 200319 Arts

Verslag Huifkartocht noordelijke Maasduinen

Dec 17, 2018

Op zaterdag 17 november vond de huifkar tocht plaats.

Ontzorgt met een koe

Dec 11, 2018

Dremptse veehouder ziet mogelijkheden

Boomfeestdag 2018

Jun 28, 2018

Op woensdag 7 maart 2018 werd in Well de 19de Internationale Boomfeestdag gevierd. Ook onze Coöperatie was van de partij! Samen met Nederlandse en Duitse scholieren uit Bergen en Kleef werd er druk gespit en gegraven. Eerst de vele bundels jonge boompjes uiteen rafelen en dan planten (zie foto).

 

Cookies & Privacy
Terug naar boven