Ecologische Autoriteit: NP Maasduinen in slechte staat, meer informatie nodig van provincie

Apr 1, 2023

De Ecologische Autoriteit heeft onderzoek gedaan naar de staat van het Natura 2000-gebied Maasduinen. Conclusie is dat de natuurkwaliteit achteruit gaat, en ook dat er op systeem-niveau onvoldoende duidelijkheid is om tot een goed plan van aanpak te kunnen komen. De Ecologische Autoriteit schrijft op haar website:

De Ecologische Autoriteit waardeert de poging die is gedaan om de natuursituatie voor het Natura 2000-gebied Maasduinen in beeld te brengen. Uit de natuurdoelanalyse voor de Maasduinen blijkt dat de natuur in het gebied de afgelopen periode achteruit is gegaan, overbelast is met stikstof en dat sprake is van verdroging. Toch ziet de Ecologische Autoriteit dat de natuurdoelanalyse niet alle informatie bevat die nodig is om straks het gebiedsprogramma voor Limburg op te stellen.
 
Uit de natuurdoelanalyse blijkt bijvoorbeeld niet hoe het landschapsecologische systeem – het systeem waarin bodem, water, lucht (stikstof), planten en dieren met elkaar samenhangen – in en rondom de Maasduinen werkt. Integraal inzicht op systeemniveau is nodig om te weten aan welke knoppen kan worden gedraaid om de problemen in het gebied op te lossen. Op die manier kan voor het gebiedsprogramma een maatregelenpakket worden ontworpen waarmee de Natura 2000-doelen kunnen worden gehaald en verdere verslechtering van de natuur kan worden voorkomen.
 
De Ecologische Autoriteit ziet echter ook dat de natuur in de Maasduinen niet kan wachten op het gebiedsprogramma en dat er nu al maatregelen moeten worden genomen om verdere verslechtering tegen te gaan, zoals het verlagen van de stikstofdepositie, tegengaan van verdroging en het voortzetten van het reguliere natuurbeheer.

Op de website van de Ecologische Autoriteit is ook het volledige advies te downloaden (PDF).

Nieuwsarchief

Oproep: help met PR

Nov 1, 2020

Oproep: Ben jij trots op onze coöperatie en Maasduinen? Help ons met PR! 

Nou, wij wel! We hebben namelijk sinds onze oprichting voortdurend mooie projecten weten te realiseren. Zo mogen we bijvoorbeeld gigantisch trots zijn op het grootschalige herintroduceren van de jeneverbes in de Maasduinen. En het project “Landschap en jij” (dat nog loopt) is ook een schitterend project. Ook de komende jaren gaan we nog veel mooie dingen doen met behulp van de landelijke subsidieregeling voor de Nationale Parken. Als bestuur denken we dat het goed zou zijn als er iemand is die het leuk vindt om regelmatig dat soort mooie dingen te verkondigen. PR dus, “public relations”. Je kan het zo groot of zo klein maken als je wil, maar af en toe een klein stukje schrijven voor onze website, en nu en dan eens lokale of regionale journalisten porren zou heel mooi zijn.

Kortom: heb jij zin om ons te helpen, laat het even horen: neem contact op met het bestuur. (Zelfs als je het nog niet zeker weet…) Alvast enorm bedankt!

'Runderdag' Excursie

Nov 1, 2020

De ‘Runderdag’-excursie van de Coöperatie particuliere grondeigenaren Maasduinen

Inleiding in de stalOp 24 september om 18:15 uur was het dan eindelijk zover dat na meerdere pogingen van het bestuur van de Coöperatie eerder in het jaar, de ‘Runderdag-excursie van start ging op de boerderij van Ger (Gerrie) Roersch aan de Kapelstraat 69 te Afferden. De Covid-19 epidemie had bij eerdere pogingen roet in het eten gegooid.

De runderen op de heideDe dag was bedoeld om de coöperatie-leden inzicht te geven in het hoe en waarom van de vrij rond lopende Schotse hooglanders in het Nationale Park De Maasduinen. Na een ontvangst met koffie, thee en lekkers in een van de grote schuren gaf, na een inleiding door Gerrie Roersch, boswachter Andy Liebrand eerst een exposée aan de vijftien aanwezigen over het ontstaan van de Maasduinen zoals zij er nu bijliggen. Vervolgens vertrokken we onder zijn leiding voor de excusie. Rechtstreeks vanaf de boerderij wandelde men de natuur in. Daar werden door Andy en Ger niet alleen de nodige wetenswaardigheden verteld ten aanzien van de aanwezige Schotse hooglanders, maar ook kwamen allerlei bijzonderheden van de lokale natuur aan de orde. Het enthousisme van de aanwezigen en de bevlogenheid van Andy en Ger zorgden er voor dat wij in het donker van de nacht onze weg naar Ger’s boerderij moesten terugvinden. Al met al was het een geslaagde en zeer leerzame onderneming voor allen.

Indrukwekkende koeien

Samenvatting bestuursvergadering 6-10-2020

Oct 6, 2020

Het bestuur van de Coöperatie van Particuliere Grondeigenaren vergaderde op 6 oktober jl. (videobellen).

Besproken werden:

  • De deelname van de coöperatie aan het Transitieplan Nationaal Park Maasduinen
  • De mogelijke bestemming van een restant subsidie voor het project “het landschap en jij” voor 1 juli 2021
  • De communicatie vanuit de coöperatie zowel intern (via email en website) als extern (via website en persberichten)
  • Evaluatief de runderdag van 24 september – een succes (zie verslag op de website)
  • De mogelijkheid van nieuwe activiteiten die gezien de verscherpte coronamaatregelen beperkt is

Het bestuur vergadert weer op 17 november as.

Overzicht Limburgse organisaties op het gebied van Natuur en Landschap

Nov 1, 2019

Uitnodiging dialoogsessie Gideonsbos

Sep 19, 2019

Uitnodiging Dialoogsessie Gideonsbos Afferden

Brandpreventie

Mar 20, 2019

Preventie van brand is belangrijk. Op de ALV van 20 maart 2019 heeft Johan Arts van de Bosgroep Zuid Nederland een tweetal presentaties gegeven. Om deze te zien, gebruik onderstaande link.

Brandpreventie Presentatie 200319 Arts

Verslag Huifkartocht noordelijke Maasduinen

Dec 17, 2018

Op zaterdag 17 november vond de huifkar tocht plaats.

Ontzorgt met een koe

Dec 11, 2018

Dremptse veehouder ziet mogelijkheden

Boomfeestdag 2018

Jun 28, 2018

Op woensdag 7 maart 2018 werd in Well de 19de Internationale Boomfeestdag gevierd. Ook onze Coöperatie was van de partij! Samen met Nederlandse en Duitse scholieren uit Bergen en Kleef werd er druk gespit en gegraven. Eerst de vele bundels jonge boompjes uiteen rafelen en dan planten (zie foto).

 

Cookies & Privacy
Terug naar boven